Kiertotalousakatemian logo

FINANSIERINGSINSTRUMENT

Framtiden är cirkular

Erfarna finans- och projektexperter från yrkeshögskolorna samordnar utformningen och genomförandet av projekt inom cirkulär ekonomi. Identifieringen av rätt finansieringskällor börjar med projektdefinitionen och sammansättningen av ett projektnätverk. Projektmålen och de involverade genomförarna avgör var man ska söka finansieringOm du är intresserad av att samarbeta och vill delta i gemensamma projekt är du välkommen att kontakta en högskola i ditt område. Projektfinansieringen täcker i allmänhet 50–80 % av projektkostnaderna, så beroende på finansieringsinstrumentet och -modellen kan ett visst eget bidrag krävas.

Funding Instruments

Business Finland

Business Finland erbjuder finansiering för små och medelstora företags behov av forskning, produktutveckling och affärsutveckling. Det finns olika finansieringsmodeller som beaktar företagets och företagarens behov samt målmarknaden. Forskningsinstitut och stora företag kan få Business Finland-finansiering för gemensamma projekt med små och medelstora företag.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för start av företag, investeringar och garantier för internationell handel för stora företag. Finnvera stöder också tillväxtföretag genom att ge garantier för banklån.

Taaleri

Taaleri är en nordisk kapitalfondssammanslutning som fokuserar på förnybar energi och andra alternativa investeringar. Taaleris fonder finansierar vindkraft, solenergi, bioekonomi, fastigheter osv. Taaleri strävar efter att uppnå inte bara finansiell avkastning utan även betydande sociala och miljömässiga fördelar från sina investeringar.

Horisont Europas forsknings- och innovationsprogram

Finansieringen från Horisont Europa kommer att bidra till att bekämpa klimatförändringen och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling. Under programperioden 2021–2027 kommer Horisont Europa att tillhandahålla cirka 95 miljarder euro i finansiering. Flera ansökningsomgångar kommer att lanseras under programperioden. Stödet kommer att riktas till företag, forskningsorganisationer och forskare. Projekt som finansieras inom programmet är i allmänhet värda flera miljoner euro och genomförs som transnationella samarbetsprojekt. De projekt som finansieras inom Horisont Europa omfattar digital ekonomi och teknik, industri och rymd, miljöneutral och digitaliserad produktion, livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö samt främjande av cirkulär och bioekonomi.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Niin kansainvälinen kuin kansallinenkin sääntely lisääntyy, joka kannustaa siirtymään kiertotalouteen.

ERUF stöder företag, kommuner, lokala myndigheter, regionala aktörer, högskolor, forskningsinstitut, föreningar och stiftelser. Under programperioden 2021–2027 kommer ERUF att anslå cirka 200 miljoner euro till projekt som rör cirkulär ekonomi. I princip ska projekten vara gemensamma projekt där flera aktörer deltar. De regionala sammanslutningarna kommer att samordna finansieringen av forskningsorganisationer, universitet och föreningar.

Digitala Europa

Programmet Det digitala Europa finansierar uppbyggnad av digital kapacitet och teknikanvändning. Bidrag beviljas för att tillgodose tekniska investeringsbehov och för att öka Europas konkurrenskraft genom att förverkliga digitala lösningar. De fem huvudområdena för finansiering är högpresterande datorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet, avancerad digital kompetens och säkerställande av en utbredd användning av digital teknik i ekonomin och samhället. 

InvestEU-programmet

InvestEU-programmet finansierar hållbara investeringar, innovation och skapande av arbetstillfällen. Finansieringen sker genom lånegarantier från bland annat Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB). Programmet stöder den cirkulära ekonomin som en del av delområdet hållbar infrastruktur. Under perioden 2021–2027 kommer cirka 26,2 miljarder euro att anslås. InvestEU-programmet kommer att finansiera små och medelstora företag och offentliga organisationer.

Europeiska fonden för innovation

Europeiska innovationsfonden stöder utvecklingen av teknik som uppfyller målen i Parisavtalet och stärker Europas konkurrenskraft. Fondens resurser kommer från auktioner av utsläppsrätter. Fonden fokuserar på stora flaggskeppsprojekt, innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp samt småskaliga projekt som syftar till betydande utsläppsminskningar. Under programperioden 2020–2030 kommer fonden att tilldela cirka 10 miljarder euro. Europeiska innovationsfonden kommer att finansiera företag.

Investeringar i finländsk industri

Suomen Teollisuusijoitus (Tesi) fokuserar på riskkapital-, tillväxt- och industriella riskkapitalinvesteringar i minoritetsandelar med privata investeringar. Tesi investerar också i främjande av lösningar inom cirkulär ekonomi. Tesis finansiering är tillgänglig för finländska företag.

Arbettarskyddsfonden

Den Finska Arbettarskyddsfonden finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt till förmån för finska arbetsplatser. Fonden för Arbetsmiljö och Hälsa strävar efter att främja arbetsmiljö och hälsa, relationer mellan arbetslivets aktörer, samt produktivitet i det inhemska arbetslivet.

Klimatfonden

Klimatfonden finansierar klimat- och digitala investeringar av betydande omfattning. Klimatfonden finansierar projekt huvudsakligen genom efterställda skulder, särskilda investeringsfonder och andra särskilda finansiella instrument. Den cirkulära ekonomin är ett av fondens huvudteman. Klimatfonden finansierar projekt av privata och offentliga aktörer.

Life-programmet

LIFE-programmet finansierar projekt som rör miljö, klimatåtgärder och naturskydd och som bidrar till EU:s miljömål. Projekten kan t.ex. vara pilot- eller demonstrationsprojekt som inbegriper användning av teknik. Under programperioden 2021–2027 kommer Life att tillhandahålla cirka 5,4 miljarder euro i finansiering. Det kommer att finnas flera ansökningsomgångar under perioden. Life ger finansiering till företagkommunerforskningsinstitutorganisationer och offentliga organ. Projektkonsortier består ofta av tre till sju medlemmar, men enskilda aktörer kan också ansöka om finansiering. 

Aalistunturin seudulla sijaitsevan Näläntöjärven niemennokka

Läs mer om finansieringsalternativ

Cirkulär Ekonomi Finland

Finansiering för Cirkulär Ekonomi

Motiva - Sustainable Funding

Finansiering för hållbarhet

Hittade du inte det du sökte? Kontakta oss, så hittar vi en lämplig lösning tillsammans.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu