Kiertotalousakatemian logo

Från cirkulär ekonomi till affärsverksamhet

Framtiden är cirkulär

Den cirkulära ekonomin syftar till att minska tillverkningen av nya produkter och minska behovet av icke förnybara och förnybara råvaror. Den cirkulära ekonomin kräver resurs- och energieffektiv produktion och användning samt förmåga att använda hållbara energi- och logistiklösningar. Det huvudsakliga mervärdet i den cirkulära ekonomin skapas genom följande.

Affärsmodellen för den cirkulära ekonomin erbjuder möjligheter att tjäna mer pengar på en produkt eller ett material som redan tillverkats. Sidoströmmar används mer effektivt, vilket leder till mindre avfall som en kostnadspost. Återanvändning av material minskar materialkostnaderna och prisvolatiliteten minskar i takt med att tillgången på återvunna råvaror förbättras. 

Övergången till en cirkulär ekonomi

Ta reda på

vilka drivkrafter för förändring som påverkar din verksamhet. Vilka utmaningar innebär de för ditt företag? Fundera också över vilka möjligheter som förändringarna erbjuder.

Identifiera

hur ditt företag kan gå mot en cirkulär ekonomi. Titta på befintliga exempel. Vilken eller vilka affärsmodeller är lämpliga för er?

Identifiera

vad du behöver göra för att modernisera ditt företag. Behöver du nya färdigheter eller nya partnerskap? Vilka andra utvecklingsbehov ser du?

Engagera

din personal, nyckelsamarbetspartners och andra centrala aktörer för att stödja genomförandet, så att det är möjligt att driva en systematisk förändring.

Gör en

övergång till en cirkulär ekonomi och följ de positiva effekterna av förändringar som stöds av hållbar utveckling på ditt företags resurseffektivitet, lönsamhet och företagsvarumärke.

Det största mervärdet av den cirkulära ekonomin skapas:

Frågor

  1. Hur väl känner du till din bransch?
  2. Hur ser framtiden för din bransch ut?
  3. Har du nätverk som du skulle kunna använda i den gröna omställningen?
  4. Känner du till trenderna inom cirkulär ekonomi i din bransch?
  5. Vet du var du kan vända dig för att få hjälp om du behöver det?
  6.  

Ny tillväxt genom innovation

Innovaation siivittämällä tiellä

Den cirkulära ekonomin bygger på tekniska och biologiska kretslopp. De kräver nya typer av ekosystem som möjliggör livscykelkänslig design, förlängning av produkternas livslängd, återvinning, återanvändning och återtillverkning av produkter och råvaror samt ersättning av produkter med tjänster inom olika sektorer. Ekosystemen kräver nya marknadsplatser och ett djupare samarbete. Utvecklingen av dem kräver dock ett starkt innovationsekosystem som bygger på behovs- och utmaningsdriven utveckling och samarbete. 

Utveckling av färdigheter inom cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin bygger på samarbete inom och mellan företag, vilket möjliggör lösningar för cirkulär ekonomi. Inom olika sektorer kräver övergången till en cirkulär ekonomi en god grundkunskap om sektorn, vilket gör det möjligt att identifiera de frågor och affärsgrunder som påverkar sektorn. 

Utmaningar i den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin kräver samtidiga förändringar i flera aktörers verksamhet. Därför är det inte säkert att alla ekonomiska fördelar kan realiseras omedelbart. Att förändra sitt sätt att bedriva verksamhet kanske inte är lönsamt på kort sikt, men på lång sikt kommer företagen att delas upp i vinnare och förlorare. 

Företagsmiljön, som kanske inte är redo för nya arbetssätt och partnerskap, t.ex. på grund av regelverk eller bristande infrastruktur, skapar sina egna utmaningar. EU:s regelverk kommer att bidra till att ta itu med de flaskhalsar som går genom alla värdekedjor och aktörer inom den cirkulära ekonomin. 

Cirkulär ekonomi i arbetslivet

En översikt över den cirkulära ekonomin i framtidens arbetsliv.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu