Kiertotalousakatemian logo

OM CIRKULÄR EKONOMI

Framtiden är cirkulär

Den cirkulära ekonomin är en lönsam affärsverksamhet som ger mer värde med mindre resurserI en cirkulär ekonomi behålls material och produkter i värdekedjan så länge som möjligt. Ett företag med cirkulär ekonomi kan öka företagens vinster upp till sju gånger jämfört med en traditionell linjär affärsverksamhet, samtidigt som företagets miljöavtryck minskar med upp till 60–85 procent.

Den cirkulära ekonomin förbättrar effektiviteten:

Den cirkulära ekonomin byggs tillsammans

När man utformar ekosystem och samarbetsnätverk för cirkulär ekonomi är det bäst att ha ett öppet sinne. Ny affärsverksamhet och nya innovationer skapas ofta genom samarbete mellan olika sektorer. Ibland med sådana som vid första anblicken inte har några gemensamma nämnare med den egna verksamheten. . 

Typiskt sett kan aktörerna i ett företagsekosystem variera kraftigt i storlek, struktur och inverkan, från nystartade företag till stora företag. Samma ekosystem kan också omfatta offentliga myndigheterforskningsorganisationer och till och med konkurrerande företag. 

När ekosystemen är som bäst fungerar de som levande samarbetsorganismer av människor och organisationer med olika bakgrund som kombinerar olika kunskaper och färdigheter för att skapa en blandning av ny affärsverksamhet och nya innovationer, oavsett tidshorisont 

Frågor

Kysymyksiä liiketoiminnastasi

Har du redan skapat en nätverksportfölj och en nätverksstrategi för att främja cirkulär ekonomi i ditt företag?

Följer och utvecklar du kontinuerligt ditt nätverksarbete?

Vilka nätverk arbetar du i nu och vilka nätverk bör du arbeta i i framtiden för att se till att ditt företags cirkulära ekonomi utvecklas på bästa möjliga sätt och i den riktning som du vill att den ska gå?

Är du bra på att identifiera partners som kan hjälpa dig att starta ett framgångsrikt företag inom cirkulär ekonomi?

Toimiva kiertotalous vaatii toimivan infrastruktuurin ja toimivan ekosysteemin.

Fyra olika sätt att skapa värde:

Den biologiska och tekniska cykeln

Den cirkulära ekonomin har två cykler, med målet att skapa ett slutet kretslopp. I det slutna kretsloppet återvinns de använda materialen och återförs till värdekedjan. 

  1. Den biologiska cykeln återgår organiskt material så småningom till jorden som näringsämnen för nästa kretslopp. I den biologiska cykeln återvänds biologiskt material till biosfären genom en naturlig process som kompostering eller rötning, vilket resulterar i gödsel eller biogas. Den biologiska cykeln omfattar t.ex. livsmedel, träprodukter och organiska textilier som bomull.

  2. Den tekniska cykeln återanvänds oorganiska material för att tillverka nya produkter. När en produkt inte längre kan användas kan dess komponenter återtillverkas. Delar som inte kan återtillverkas kan delas upp i sina beståndsdelar och återvinnas. Oorganiska material omfattar t.ex. metaller, mineraler och polymerer.

Exempel I den biologiska cykeln

Nästan alla de råvaror vi använder kan återföras till naturen, varvid de grundämnen som är bundna till dem återgår till naturens biokemiska kretslopp, som kol, kväve och fosfors kretslopp.

Det biologiska kretsloppet kan delas in i anaerob och aerob kompostering. Vid anaerob kompostering ruttnar ämnet, vilket ger användbar biogas, och vid aerob kompostering ruttnar det och producerar jord som fungerar som växtmedium. I alla produkter tillverkade av organiska ämnen ska olika komposteringsmetoder vägas in.

Ullpellets är ett bra exempel på ett nytt fossilfritt gödselmedel som endast består av otvättad fårull. Pellets är gjorda av skräp eller grov ull som annars skulle slängas.

Exempel I den tekniska cykeln

Materialen som rör sig i det tekniska kretsloppet har skapats genom mänsklig aktivitet och materiella krav på varor. De är inte naturliga, även om råvaran till originalmaterialen kommer från naturen.

Genom förädling har råvarorna ändrat form på ett sådant sätt att de inte längre kan återgå till naturens kretslopp. I det här fallet är syftet antingen att förlänga produkternas livscykel eller att återanvända de råvaror som används i dem.

Det tekniska kretsloppet inkluderar underhåll, återanvändning, reproduktion och återvinning. Bra exempel på den tekniska omgången är återvinning av plast och metaller samt underhåll och återförsäljning av begagnade bildelar eller IT-utrustning.

Den cirkulära ekonomin bygger på verksamhet som bygger upp företagsverksamheten så att färre råvaror används för att tillgodose kundernas behov. Detta innebär att man ser på saker och ting ur nya perspektiv för att komma fram till nya lösningar och tillvägagångssätt som är hållbara på lång sikt. På så sätt skapas mer hållbara produkter som uppfyller användarnas behov, vilket ökar inte bara potentialen för återanvändning utan även utnyttjandegraden. Moduler, komponenter och råvaror kan också återanvändas. Den cirkulära ekonomin kräver en övergång till en affärsmodell där produkter i allt högre grad ersätts av tjänsterProdukterna har en lång livscykel och en hög utnyttjandegradoch de underhålls och repareras. Allt detta kommer att bli möjligt i framtiden genom en systematisk förändring av hur vi utformar produkter så att de passar in i nya industriella ekosystem.  

Exempel+ 

Kunden köper inte produkten, utan hyr den för den tid de behöver den, som till exempel leasing av bilar och hyresverktyg. Tjänsteleverantören ansvarar för underhåll, eventuella reparationer och återanvändning.  

Produkterna tillverkas av råvaror som kan återvinnas flera gånger för att tillverka en ny produkt, så att inga nya råvaror behövs, t.ex. dryckesflaskor av plast, förpackningar av aluminium och kartong samt guldsmycken. 

 

Använd gemensam utrustning och lokaler i stället för att köpa egen utrustning. I detta fall underhålls utrustningen och utrymmena professionellt för att uppfylla kundens behov, dvs. de är i skick när kunden behöver dem och deras livscykel förlängs, t.ex. gemensamma tvättmaskiner, arbetsmaskiner, kontorshotell.  

Att avstå är ett effektivt sätt att minska utsläpp och avfall. Det handlar om att inte köpa nya produkter, utan att använda en befintligprodukt, en mindre resurskrävande produkt eller en tjänst i stället. På så sätt kan företaget spara och minska sin förbrukning av naturresurser. 

Ytterligare information:  
Exempel + 

Undvik onödiga förpackningar.  

Undvik att använda ämnen som är farliga för miljön. 
Låna eller hyr utrustning till företaget i stället för att köpa den. 

Är det nödvändigt att använda produkten eller tjänsten? 

Kan produkten ersättas av en befintlig produkt? 

Vet vi vad kunden verkligen behöver? 

Centrala frågor  

Att förstå kunden, vad kunden verkligen behöver och vad som är relevant för dem.  

Att erbjuda produkter som en tjänst. Du kan till exempel hyra en tvättmaskin för en månadsavgift. I ett sådant avtal har säljaren ett intresse av att bevara tvättmaskinens värde och förlänga dess livslängd. 

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en betydande förändring av hur företag samarbetar med varandra och med andra intressenter och hur värde skapas i nätverk. Nya partnerskap och ekosystem kommer att uppstå.  

Gemensamt för alla förändringar är användningen av designprocesser och -metoder, smidighet och flexibilitet. Genom att använda en standardiserad designprocess kan man utnyttja bästa praxis och uppnå effektivare design och gemensam förståelse för designen. 

Exempel på olika designperspektiv 

Utformning av system – > fokus på nya sätt att arbeta i nätverk -> nya möjligheter för olika aktörer 

Affärsdesign -> ny strategi/affärsverksamhet för företaget 

Tjänsteutformning -> utveckling av tjänster/produkter med hjälp av kundinsikter. 

Cirkulär design – > återvinning/återanvändning av materialflöden på ett nytt sätt  

De flesta företag kan minska användningen av råvaror, energi eller utrymme i sina produktionsprocesser och på så sätt spara pengar. Förutom att tillverka produkter kan de investera i mer kompakta och lättare förpackningar. Betydande besparingar och resursminskningar kan också åstadkommas genom att utveckla effektivare stödprocesser för verksamheten. Genom att göra reduceringakan företaget med andra ord uppnå ekonomiska fördelar. Kunderna blir också mer intresserade av företag som agerar ansvarsfullt.  

Det finns många sätt att förlänga livslängden på en tillverkad produkt. En bra konstruktion kan främja användningen av hållbara material och delar och se till att produkten lätt kan underhållas, repareras och uppgraderas. Det mest effektiva sättet att förlänga en produkts livslängd är att från början utforma den så att dess livslängd maximeras och dess värde bibehålls. Om man i konstruktionsfasen också tar hänsyn till produktens slutskede är det lättare att återvinna de delar och material som ingår i produkten. Det är viktigt att överväga livscykelförlängningstjänster i ett tidigt skede så att de kan genomföras på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. 

Kolla också in affärsmodellen Produkt som tjänst, som främjar användningen av hållbara och långvariga produkter och lång livslängd. (se tilläggsinformation) 

Olika sätt att förlänga produktens livslängd 

Återanvändning – Ett företag kan köpa tillbaka sina egna produkter eller organisera återförsäljning av dem. Detta gör det lätt för kunderna att hitta ett begagnat alternativ. Helst kan samma produkt säljas flera gånger.  

Reparation – Produkterna utformas så att de kan repareras. Utvecklingen av reparations- och reservdelstjänster erbjuder nya affärsmöjligheter för företagen. Reparationer måste också vara lönsamma för kunden. 

Underhåll och service – Underhåll i rätt tid minskar oplanerade driftstopp och sänker kostnaderna genom att arbetet kan utföras som planerat och reservdelar kan erhållas till rimliga kostnader och i rätt tid. Prediktivt underhåll är därför redan vanligt i stora anläggningar. 

Uppdatering – Många enheter är i stort sett funktionsdugliga, men uppfyller inte längre kundernas behov fullt ut. I det här fallet kan det vara en bra lösning att delvis uppgradera utrustningen och fortsätta att använda den i några år till. 

Nyanvändning – Ett nytt användningssätt av produkten kan planeras i förväg när den ursprungliga användningen upphör. Många professionella apparater kan fortfarande användas för tillämpningar med lägre prestanda.  

Exempel: Apparater som används inom hälsovården kan användas inom veterinärmedicinen.  

Exempel: Datorer inom grafik-, teknik- och spelbranschen kräver hög prestanda. Senare kan de användas i mindre krävande sammanhang, till exempel i skolor. 

I många tekniska anordningar är det ofta vissa delar som slits mera. Efter att ha bytt ut dessa delar är apparaten användbar igen och kan säljas vidare. Detta kallas återtillverkning. Återtillverkning har gett upphov till många nya verksamheter under de senaste åren och har därmed skapat nya affärsmöjligheter inom olika sektorer. Ett företag kan också köpa tillbaka sina egna produkter och använda deras intakta eller något slitna delar i nya produkter. Det är också möjligt att skapa helt nya produkter av gamla demonterade delar. 

Exempel 1: En tillverkare av tröjor köper tillbaka sina egna produkter, lagar dem och säljer dem vidare.  

Exempel 2: Ett företag köper upp begagnade mobiltelefoner, reparerar dem och säljer dem vidare till konsumenter.  

Exempel 3: Ett företag köper tillbaka sin egen utrustning och använder de delar och moduler som är i gott skick för att tillverka ny utrustning. Under processen lär sig företaget om lösningar som påverkar hållbarheten hos den egna utrustningen och kan förbättra sina produkter.  

Exempel 4: Biltillverkare tillverkar delar som har bytts ut på en märkesverkstad och säljer dem vidare via ett distributionsnät. 

Återvinning är kärnan i den cirkulära ekonomin. Det gör det möjligt att använda resurser utan att behöva ta fram nya råvaror, som kräver större ekonomiska ansträngningar för att få fram dem år efter år. Användningen av återvunnet material har också visat sig förbättra ett företags varumärkes, samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar. Återvunna råvaror finns faktiskt redan tillgängliga till en rimlig kostnad inom många sektorer.  

 

I dag är utbudet av återanvändbara produkter stort och växer hela tiden. I vissa fall används samma distributionskanaler för att återvinna fungerande produkter som för nya produkter. På senare tid har många butiker som säljer konsumentprodukter börjat sälja sina egna begagnade produkter.  

 

Förutom fungerande produkter är det möjligt att återvinna olika moduler, komponenter och material. Digitala delningsplattformar är till stor hjälp vid återvinning av dem, eftersom de avsevärt förbättrar tillgängligheten till återvunna produkter. Det finns också särskilda distributionsplattformar för partier med lågt värde, t.ex. materialtorg, som företag kan använda för att återvinna näringsrika material som sidoströmmar och avfall.  

I industriell symbios använder ett företag ett annat företags biprodukter i sin egen produktion. I detta fall återvinns sidoströmmen.  

Exempel 1: Det är lätt att återvinna fungerande produkter genom att sälja dem, till exempel på delningsplattformar, varav vissa är specialiserade på specifika produkter, till exempel kontorsmöbler eller arbetsutrustning. 

Exempel 2: Konsumenterna har återvinningssystem för de flesta avfallsfraktioner. Företagen måste däremot hitta sina egna återvinningskanaler, t.ex. för plast. Å andra sidan är t.ex. plast för industriella förpackningar i allmänhet mycket ren och därför perfekt lämpad för återvinning.  

Exempel 3: Vid träbearbetning har användningen av olika sidoströmmar, särskilt som energikälla, varit vanlig i årtionden. Nu finns det andra användningsområden för sidoströmmar. Skulle någon vara intresserad av ditt företags användning av sidoströmmar? Det kan vara både billigare och mer givande.

Exempel på nationella cirkulära ekonominätverk

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu