Kiertotalousakatemian logo

RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Framtiden är cirkular

För att säkerställa en hållbar produktionsframtid är det avgörande att ständigt förädla och utveckla industriella processer samt energisystem. Det är viktigt att produktframställning av varor, komponenter och material inte enbart siktar på maximal energieffektivitet och ekonomisk fördel, utan också aktivt strävar efter att minimera användningen av naturresurser som råmaterial, kemikalier och vatten. Vidare är det av yttersta vikt att aktivt arbeta för att minska utsläpp och effektivt motverka miljöpåverkan.

Smart energianvändning och resurseffektivitet minskar kostnader och koldioxidavtryck för företaget

Desto lägre utgifter, desto bättre är de uppnådda resultaten. Genom att införa smart energianvändning och effektiv förvaltning av resurser, kan företag realisera betydande ekonomiska besparingar. Detta stärker inte bara företagets finansiella ställning, utan förbättrar också dess anseende, varumärkesvärde och ställning som en attraktiv arbetsgivare. Dessa åtgärder bidrar även till en minskning av koldioxidutsläppen, vilket är avgörande i kampen mot klimatförändringar. Centret För Cirkulär Ekonomi ger företag tillgång till värdefull information, expertis och utbildningar, vilket möjliggör för dem att utvecklas mot större resurseffektivitet och socialt ansvarstagande.

Frågor

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Är ert företags energianvändning under kontroll, och hur beaktas resurseffektivitet i era affärsoperationer?
  2. Vilka aspekter av ert företags verksamhet kan genomföras med högre energieffektivitet?
  3. Och hur är det med högre resurseffektivitet?
  4. Vet ni var ni kan få finansiering för att förbättra energi- och resurseffektivitet?

Energibesiktningar

Stora företag har en laglig skyldighet att genomföra energibesiktningar vart fjärde år. För små och medelstora företag är energiutredningen frivillig och man kan få stöd från staten för att göra det. Förutsättningen för att få stöd är att företaget sysselsätter mindre än 250 anställda och inte kan klassas som ett stort företag utifrån ägarförhållanden. Dessutom ska omsättningen vara mindre än 50 miljoner euro per år eller balansomslutningen mindre än 43 miljoner euro. Energibesiktningar utförs av kvalificerade energiinspektörer som är utbildade värme- och elexperter.

Materialgranskningen

Med en materialgenomgång kan du identifiera stadier i produktionsprocesser där det är möjligt att minska materialanvändningen. Materialgranskningen utförs av en expert utbildad av Motiva och det finns möjlighet att söka stöd från Business Finland för granskningen. Det beviljade stödet faller inom ramen för stöd av mindre betydelse. Enligt EU-kommissionens förordning (1407/2013) får mängden subventioner som beviljas den eller de företag som står under samma kontroll inte överstiga 200 000 euro (obs: 100 000 euro inom vägtransportsektorn). Stödbeloppet är som regel högst 50 % av kostnaderna för materialgranskningen och högst 15 000 €. Besparingspotentialen för en materialgranskning är i genomsnitt cirka 3 % av företagets omsättning. Granskningens varaktighet varierar från några månader till ett halvår, beroende på företagets storlek och tillgängliga resurser.

Energieffektiviseringsavtal

Frivilliga energieffektiviseringsavtal är ett medel som valts gemensamt av staten och näringslivet för att klara energieffektiviseringskraven utan ny lagstiftning eller andra tvångsåtgärder. Det är möjligt för det företag som ingår i avtalet att få energibidrag beviljade av staten för energieffektiviseringsinvesteringar. Att förbättra energieffektiviteten förbättrar direkt företagets affärsresultat. Genom att ansluta sig till energieffektiviseringsavtalet åtar sig företaget att utreda och förbättra sin energianvändning, att ta hänsyn till energianvändningen i planering och upphandling, att redovisa årliga effektiviseringsåtgärder samt att öka användningen av ny teknik och förnybar energi.

Materialeffektiviseringsåtaganden

Materialeffektiviseringsåtaganden är en frivillig verksamhetsmodell mellan statsförvaltningen och näringslivet, vilket främjar den cirkulära ekonomin. Engagemangsaktiviteter ger betydande fördelar både när det gäller lönsamheten i affärsverksamheten och miljön. I åtagandena har branschorganisationer enats om materialeffektiviseringsmål för hela branschen och företag kan välja de mest effektiva medlen för att nå gemensamma mål för sin egen verksamhet. I praktiken visar sig materialeffektivitet som mätbara ekonomiska besparingar och förbättrar därmed lönsamheten i företagets verksamhet.

Materialmarknad som utbytesplattform för affärsavfall och sidoströmmar

Materialitori är en professionell utbytesplattform för företag, offentliga organisationer och privata aktörer av avfall och produktionsbiströmmar från företag och organisationer. Reformen av avfallslagen som trädde i kraft i början av 2020 ålägger företag att använda Materialmarknaden som behöver service av kommunens avfallshanteringsbolag till ett värde av mer än 2 000 euro per år. På materialmarknaden kan du även söka efter och erbjuda tjänster relaterade till ämnet, såsom avfallshantering och experttjänster. Att använda Materialitor är gratis och öppet för branschaktörer, men plattformen kräver inloggning. Materialitors tjänsteleverantör är miljöministeriet och den sköts av Motiva Oy.

Energirådgivning (Energibyrå)

I de flesta provinser finns energirådgivning tillgänglig för konsumenter, bostadsföreningar, kommuner och små och medelstora företag. Tjänsten erbjuds regionalt. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten. Dessutom finns rådgivning från bransch och genom olika projekt. Till exempel erbjuds energirådgivning för gårdar genom Neuvo 2020.

Energiråd per provins

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu