Kiertotalousakatemian logo

RESURSSI- JA ENERGIATEHOKKUUS

Koska tulevaisuus on kiertoa

Tulevaisuuden kestävä tuotanto edellyttää jatkuvaa teollisen toiminnan ja energiajärjestelmän kehittämistä. Tuotteet, komponentit ja materiaalit tulisi tuottaa mahdollisimman energiatehokkaasti ja taloudellisesti rajoittaen samalla luonnonvarojen kuten raaka-aineiden, kemikaalien ja veden käyttöä sekä vähentämällä päästöjä ja ympäristövaikutuksia.

Järkevä energiankäyttö ja resurssitehokkuus vähentävät yrityksen kuluja ja ilmastokuormaa

Mitä pienemmät kulut, sitä parempi tulos. Fiksulla energiankäytöllä ja tehokkaalla resurssien hyödyntämisellä voi säästää pitkän pennin. Tuolloin myös viivan alle jää aikaisempaa enemmän. Kiertotalousakatemia tarjoaa yrityksille tietoa, asiantuntijapalveluita ja koulutuksia, joiden avulla yritykset voivat kasvaa resurssiviisaammiksi ja vastuullisemmiksi. 

Järkevä energiankulutus ja resurssitehokkuus tuovat yrityksille konkreettisia säästöjä, jotka parantavat liiketulosta. Lisäksi ne vaikuttavat positiivisesti myös yrityksen brändiin, imagoon ja työnantajamielikuvaan.  Samalla myös ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee.

Kysymyksiä

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Onko yrityksesi energiankäyttö hallinnassa ja miten resurssitehokkuus huomioidaan yritystoiminnassasi?
  2. Mikä osa yrityksesi toiminnasta olisi mahdollista toteuttaa energiatehokkaammin?
  3. Entä resurssitehokkaammin?
  4. Tiedätkö, mistä voisit saada rahoitusta energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi?

Energiakatselmus

Suurilla yrityksillä on lakisääteinen velvoite energiakatselmusten tekemiseen neljän vuoden välein. Pienille ja keskisuurille yrityksille energiakatselmus on vapaaehtoinen ja sen tekemiseen voi saada tukea valtiolta. Tuen saamisen ehtona on, että yritys työllistää alle 250 työntekijää eikä sitä voida luokitella suuryritykseksi omistussuhteiden perusteella. Lisäksi liikevaihdon tulee olla alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumman alle 43 miljoonaa euroa. Energiakatselmuksia yrityksille tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat koulutettuja lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita. 

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella voi tunnistaa tuotantoprosesseista sellaiset vaiheet, joissa on mahdollista vähentää materiaalien käyttöä. Materiaalikatselmuksen suorittaa Motivan kouluttama asiantuntija siihen on mahdollista hakea de minimis -tuen piiriin kuuluvaa tukea Business Finlandilta. Materiaalikatselmuksen säästöpotentiaali on keskimäärin noin 3 % yrityksen liikevaihdosta. Katselmusprosessin kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen riippuen yrityksen koosta ja käytettävissä olevista resursseista. 

Energiatehokkuussopimukset

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää energiatehokkuusvaatimukset ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Sopimukseen liittyvän yrityksen on mahdollista saada valtion myöntämää energiatukea energiatehokkuusinvestointeihin. Liittymällä mukaan energiatehokkuussopimukseen yritys sitoutuu selvittämään ja tehostamaan energiankäyttöään, ottamaan energiankäytön huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa, raportoimaan vuosittaisista tehostamistoimista sekä lisäämään uusien teknologioiden ja uusiutuvan energian käyttöä.

Materiaalitehokkuussitoumukset

Materiaalitehokkuussitoumukset ovat valtionhallinnon ja elinkeinoelämän välinen vapaaehtoinen toimintamalli, jolla edistetään kiertotaloutta. Sitoutumistoiminnalla saavutetaan merkittäviä hyötyjä niin yritystoiminnan kannattavuuden kuin ympäristönkin kannalta. Sitoumuksissa toimialaliitot ovat sopineet koko toimialaa koskevista materiaalitehokkuustavoitteista ja yritykset voivat valita oman toimintansa kannalta tehokkaimmat keinot käyttöönsä. Käytännössä materiaalitehokkuus näkyy mitattavina taloudellisina säästöinä ja parantaa siten yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta. 

Materiaalitori yritysjätteiden ja sivuvirtojen vaihdanta-alustana

Materiaalitori on yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimainen vaihdanta-alusta yrityksille, julkisille organisaatioille ja yksityisille toimijoille. Vuoden 2020 alusta voimaan tullut jätelain uudistus velvoittaa sellaisia yrityksiä käyttämään Materiaalitoria, jotka tarvitsevat kunnan jätehuoltoyhtiön palvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Materiaalitorista voi myös etsiä ja tarjota aiheeseen liittyviä palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorin käyttäminen on maksutonta ja avointa alan toimijoille, mutta alusta vaatii kirjautumisen. Materiaalitorin palveluntuottaja on ympäristöministeriö ja sitä ylläpitää Motiva Oy. 

Energianeuvonta (Energiavirasto) 

Useimmissa maakunnissa on tarjolla energianeuvontaa kuluttajille, taloyhtiöille, kunnille ja pk-yrityksille. Palvelua tarjotaan alueellisesti. Toimintaa rahoittaa Energiavirasto. Lisäksi neuvontaa on tarjolla toimialakohtaisesti sekä erilaisten hankkeiden kautta.

Energianeuvonta maakunnittain
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu