Kiertotalousakatemian logo

ÄFFÄRSUTVECKLING

Framtiden är cirkulär

Världen går vidare vare sig vi vill eller inte. Utveckling är oundviklig om företaget vill fortsätta vara i drift. Det är värt att starta utvecklingen i tid så att konkurrenterna inte kommer förbi dig.

Affärsutveckling

Åtta företagSavokoulutuskuntayhtymä och yrkeshögskolan Savonia har tillsammans utvecklat en verksamhetsmodell och verktyg för små och medelstora företag för att övervaka och rapportera om sin miljöpåverkan. Det material som skapats genom den gemensamma utvecklingsprocessen omfattar följande verktyg:   

  • Miljörapportmall för en maskinverkstad 
  • Miljömätare och dess användarmanual 
  • Checklista 
  • Resurskloka processer och metoder i verkstaden  
  • Bokföringstabell för avfall 
 

Materialet finns på Konepajan työkalut – Google Drive 

Klimat-SWOT är ett lätt verktyg för att börja utveckla ett företags klimatstrategi. Verktyget kombinerar SWOT-analys och produktlivscykeltänkande ur ett klimatåtgärdsperspektiv. Verktyget underlättar identifieringen av strategiska möjligheter, produktlivscykel, regionala utmaningar, branschspecifika egenskaper och innovationer.  

Länk till verktygets instruktionsvideo: SWOT -työkalu

Verktyget, som utvecklats för arbets- och näringsministeriet, är avsett för beräkning av energieffektivitetsprojektens utsläppseffekter. Kalkylatorn ger information om förändringen i växthusgasutsläppen och kan användas för att bedöma lönsamheten hos investeringar i energieffektivitet, både när det gäller ekonomiska och klimatpåverkan.   

Länk till beräkningsverktyget: Suomen ympäristökeskus > Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä mittaava laskentatyökalu energiatehokkuushankkeille (syke.fi) 

Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut är en samling verktyg som utvecklats av experter från Seinäjoki yrkeshögskola för att hjälpa dig att identifiera fördelarna och hindren med cirkulär ekonomi och bedöma affärspotential, marknadsacceptans, tillväxt och lönsamhet samt verksamhetsmiljön. Verktygslådan innehåller sex Excel-baserade verktyg och två guider. 

Tietoa ja työkaluja | Epeeriihi

Checklistor är avsedda för mikroföretagsmå och medelstora företag som inte omfattas av lagstadgade rapporteringsskyldigheter. Det finns åtta olika checklistor som hjälper dig att snabbt inventera ditt företags situation och upprätthålla information om de åtgärder som vidtagits. Checklistorna finns i Excel- och PDF-format. Checklistorna omfattar energi- och vattenförbrukning, logistik och rörlighet, material- och resurseffektivitetproduktens livscykel, miljö- och vattenförvaltning, personalens kompetens och ansvar, ansvarsfulla inköp och leveranskedjor, miljöriskhantering, miljöstrategisk förvaltning och lagstiftning. 

Med ansvarsarbete menas det ansvar som företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer har för den inverkan som deras verksamhet har på det omgivande samhället, intressenterna och miljön. Det kallas också för andra termer, t.ex. ansvarsfullt företagande, socialt ansvar, företagsansvar och företagsmedborgarskap. Rapporteringsverktyget “ Yritysvastuu raportoinnin ensi askeleet ” (TEM 2017) på arbets- och näringsministeriets webbplats fungerar som ett verktyg för att påbörja och följa upp arbetet med företagsansvar. Rapporteringsramen innehåller de viktigaste indikatorerna för företagsansvar. De gör det möjligt för företagen att bedöma hållbarheten i sin praxis. De kan också använda informationen i kommunikationssyfte.  

Länk till ”Yritysvastuu raportoinnin ensi askeleet (TEM 2017)

Hackatons är utvecklings- och innovationsevenemang där man söker lösningar på utmaningar. De kan utveckla nya tekniska lösningar, produkter eller tjänster. Vid evenemanget beskriver kunden utmaningen och teamen bygger olika lösningar i en tävlingsanda, som presenteras för kunden efter en överenskommen tid. Under hackatonet kan teamen också få sparring av sponsorn eller av experter. Flera yrkeshögskolor erbjuder hackaton-tjänster. Till exempel Jyväskylä yrkeshögskola erbjuder en hackatontjänst med inriktning på bio- och cirkulär ekonomi. 

Kolla in exemplet från Jyväskylä yrkeshögskolaBioPaavo | Jamk 

Helsingfors stads kluster för cirkulär ekonomi erbjuder pilotmiljöer där företag och forskningsorganisationer kan pröva innovationer inom cirkulär ekonomi i praktiken. 

Ytterligare information: Testbed

R2π-projektet har utvecklat en verktygslåda för att vägleda utvecklingen av ett företags verksamhet inom cirkulär ekonomi. Verktygslådan beskriver processen för att ändra affärsmodellen steg för steg, med början i teambuilding och en bedömning av den nuvarande verksamheten. Under processen används flera verktyg som är bekanta från affärsutveckling, såsom Business Model Canvas, SWOT-analys och värdekedjeanalys.

Den engelska versionen av verktygslådan kan laddas ner från: Työkalupakki 

Planering och genomförande

Att omvandla ett befintligt företag till ett företag med cirkulär ekonomi börjar med förändringsplanering. Under planeringsfasen är det viktigt att involvera alla rätta personer i organisationen och definiera deras roller för att uppnå förändringen. 

Efter att ha bildat teamet och planerat den önskade förändringen bedöms den nuvarande affärsmodellen och den önskade förändringens inverkan på den. När man utformar en ny affärsmodell är det bra att formulera ett antal olika alternativ som utvärderas mot varandra och mot den nuvarande affärsmodellen. 

Värdeerbjudandet och de nödvändiga värdekedjorna för den nya affärsmodellen förnyas. I detta skede är det också nödvändigt att bedöma de framtida ekosystempartnerna med vilka verksamheten inom cirkulär ekonomi kan utvecklas. 

Slutligen valideras den nya affärsmodellen genom att testa de centrala hypoteserna mot antagandena. Kritiska antaganden omfattar kunder, marknad, problem som ska lösas, hur man ökar antalet kunder, försäljningskanaler, partnerkapacitet, konkurrenter, verksamhetsmiljö och finansiering. 

Det är också nödvändigt att bedöma kostnaderna i förhållande till nyttan av förändringarna och därmed prioritera de olika förändringarna. 

Genomförande

När den nya planen för förändringen är klar börjar genomförandetDet är viktigt att mäta hur förändringen fortskrider och hur målen uppnås för att den ska kunna genomföras och framför allt för att den ska bli framgångsrik. Det är viktigt att välja och utveckla rätt mätvärden eftersom mätvärden är en kraftfull drivkraft för organisationens resultat. 

Liiketoiminnan uudistaminen ja kehittäminen kiertotalouden keinoin.

Entreprenörens klimatguide

Företagarens klimatguide (Yrittäjät 2021) beskriver enkla sätt för företag att minska sina utsläpp och kostnader och skilja sig positivt från sina konkurrenter. Guiden täcker viktiga företagsfrågor. Den tar ett praktiskt grepp om hur man sparar energi och minskar utsläppen från sin egen energiförbrukning. I många företag är materialanvändning och avfall en stor kostnadspost. Guiden hjälper till att identifiera sätt att minska utsläppen från logistik, dvs. förflyttning av varor och människor. Genom smart upphandling kan ett företag spara pengar samtidigt som det minskar energiförbrukningen och miljöpåverkan och agerar ansvarsfullt.

Handbok om cirkulär ekonomi

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista är en handbok för företag om cirkulär ekonomi. Handboken togs fram av Sitra och Deloitte och publicerades år 2022.Handboken innehåller praktiska åtgärder som företag kan vidta för att främja cirkulär ekonomi. Den presenterar också fem praktiska affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Handboken innehåller ett antal företagsfallstudier som hjälper företagen att närma sig en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Handbok om cirkulär ekonomi för den kemiska industrin

”Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille” är en handbok som riktar sig särskilt till företag inom den kemiska industrin, men den kan också användas av företag inom andra sektorer för att utveckla sin egen verksamhet. Den innehåller information om hur den cirkulära ekonomin kan stärka företagens konkurrenskraft och hur man identifierar affärsmöjligheter. Den identifierar också viktiga steg att ta i övergången till en cirkulär ekonomi och hur man övervinner potentiella utmaningar. Handboken, som publicerades år 2020, har gjorts av Kemianteollisuus, Sitra, Business Finland och Accentura. Käsikirja: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille (sitra.fi)

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu