Kiertotalousakatemian logo

KIERTOTALOUDESTA LIIKETOIMINTAA

Koska tulevaisuus on kiertoa

Kiertotalous pyrkii pienentämään uusien tuotteiden tuotantoa sekä vähentämään uusiutumattomien ja uusiutuvien raaka-aineiden tarvetta. Kiertotalous edellyttää resurssi- ja energiatehokasta tuotantoa ja käyttöä sekä kykyä hyödyntää kestäviä energia- ja logistiikkaratkaisuja.

Liiketoimintamallina se tarjoaa mahdollisuuksia ansaita enemmän kerran tuotetusta tuotteesta tai materiaalista. Sen myötä kustannuseräksi laskettua jätettä syntyy entistä vähemmän. Materiaalien uudelleenkäyttö vähentää myös materiaalikustannuksia, kun hintavaihtelut pienenevät kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuuden parantuessa. 

Kiertotalouteen siirtyminen

Ota selvää

liiketoimintaasi vaikuttavista muutosvoimista. Minkälaisia haasteita ne asettavat yrityksellesi? Pohdi myös, mitä mahdollisuuksia muutos tarjoaa.  

Selvitä

mitä toiminnan uudistaminen edellyttää yritykseltäsi. Tarvitsetteko uutta osaamista tai uusia kumppanuuksia? Mitä muita kehitystarpeita näet?

Tunnista

miten yrityksesi toimintaa voidaan kehittää kohti kiertotaloutta? Mikä tai mitkä liiketoimintamallit soveltuvat sinulle? Tutustu esimerkkeihin.

Sitouta

oma henkilöstö, keskeiset yhteistyökumppanit ja muut keskeiset toimijat toteutuksen tueksi, jotta järjestelmällisen muutoksen ajaminen olisi mahdollista..

Toteuta

kiertotaloussiirtymä ja seuraa kestävään kehitykseen nojaavien muutosten myönteisiä vaikutuksia yrityksesi resurssitehokkuuteen, liikevoittoon ja yritysbrändiin.

Kiertotalouden suurin lisäarvo syntyy:

Kysymyksiä

  1. Kuinka hyvin tunnet oman toimialasi?
  2. Miltä toimialasi tulevaisuus näyttää?
  3. Onko sinulla verkostoja, joita voisit hyödyntää vihreässä siirtymässä?
  4. Tunnetko alasi kiertotaloustrendit?
  5. Tiedätkö, mistä voit hakea apua, jos tarvitset sitä?

Innovaatioilla uutta kasvua 

Kiertotalous kasvattaa liiketoimintaa.

Kiertotalouden taustalla ovat tekniset ja biologiset kierrot. Ne edellyttävät uudenlaisia ekosysteemejä, jotka mahdollistavat elinkaarinäkökulman huomioivan suunnittelun, tuotteiden elinkaaren pidentämisen, tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätyksen, uusiokäytön ja uudelleenvalmistuksen sekä tuotteiden korvaamisen palveluilla eri aloilla. Ekosysteemin toiminta vaatii uudenlaisia markkinapaikkoja ja syventyvää yhteistyötä. Sellaisten kehittäminen kuitenkin edellyttää vahvaa innovaatioekosysteemiä, joka perustuu tarve- ja haastelähtöiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.  Lisää tietoa löydät alapuolella olevasta oppaasta ja käsikirjasta.

Kiertotalousosaamisen kehittäminen

Kiertotalous perustuu yritysten sisällä ja yritysten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön, joka mahdollistaa kiertotalouden ratkaisut. Eri toimialoilla siirtymä kiertotalouteen edellyttää toimialan hyvää perusosaamista, joka mahdollistaa toimialaan vaikuttavien asioiden ja liiketoiminnan perusteiden tunnistamisen.  

Kiertotalouden haasteet

Kiertotalous edellyttää useiden toimijoiden samanaikaista toiminnan muutosta. Sen vuoksi kaikki siitä syntyvät taloudelliset hyödyt eivät välttämättä realisoidu välittömästi. Yrityksen toiminnan muuttaminen voi olla lyhyen aikajänteen tarkastelussa kannattamatonta, mutta pitkällä aikajänteellä yritykset tullaan jakamaan hyötyjiin ja häviäjiin. 

Oman haasteensa luo toimintaympäristö, joka ei välttämättä ole valmis uudenlaisiin toimintatapoihin ja kumppanuuksiin esimerkiksi sääntelyn tai puuttuvan infrastruktuurin vuoksi. Euroopan unionin sääntely pyrkii omalta osaltaan pureutumaan kiertotaloustoiminnan arvoketjuja ja toimijoita läpileikkaavien pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen. 

Kiertotalous työelämässä

Katsaus kiertotalouteen tulevaisuuteen työelämässä.
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu