Kiertotalousakatemian logo

LAINSÄÄDÄNTÖ

Koska tulevaisuus on kiertoa

Euroopan komissio on ajanut EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa vuodesta 2015 lähtien. Kiertotalouden edistäminen nähdään yhtenä keskeisenä keinona Euroopan vihreän kehittämisen ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Euroopan komission mukaan ilmastoneutraalin, resurssitehokkaan, oikeudenmukaisen ja kestävän Euroopan rakentaminen vaatii valtioiden systemaattista muutosta kohti kiertotaloutta. Kiertotalouteen liittyvä lainsäädäntö etenee voimakkaasti, ja pian kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteista tulee edellytys kaikelle liiketoiminnalle. Myös yritysvastuulainsäädäntö haastaa yrityksiä.

Kiertotalous haastaa yritykset

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa päivitettiin vuonna 2020. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, jota toteuttamalla talousalue pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Kiertotalouden edistämiseksi EU-komissio on päivittänyt myös teollisuusstrategiansa vastaamaan vihreän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin. EU:n lainsäädäntötoimet siirtyvät osaksi kansallisia asetuksia eduskunnan päivittäessä lakeja vastaamaan säädöksiä.   

Suomi ajaa systemaattista muutosta

Suomen valtioneuvosto teki keväällä 2021 periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta, jonka tavoitteena on luoda uusi perusta Suomen taloudelle vuoteen 2035 mennessä. Syksyllä 2022 valtioneuvoston julkaisema ”Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia” myös korostaa sitä, kuinka kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kasvihuonekaasujen päästöihin, etenkin tuotantotoiminnassa. 

Kiristyvät päästövähennystavoitteet tulevat näkymään ennen kaikkea päästökauppajärjestelmän laajentumisena ja säädösten kiristymisenä. Myös energialainsäädäntöä kiristetään ja uusiutuvan energian osuus tuotannosta nousee 40%:iin vuoteen 2030 mennessä. 

Päivittyvät ja uudet säädökset tulevat ohjaamaan kaikkea liiketoimintaan liittyvää aina tuotesuunnittelusta pakkausmateriaaleihin, tuote- ja palvelutietojen jakamiseen, jätteen vähentämiseen, rakennusten energiatehokkuuten sekä polttoaineisiin ja maatalouskemikaaleihin.

Ekosuunnitteludirektiivi ja tuotepassi

Tuotetietojen osalta Euroopan komissio julkaisi vuonna 2022 kestävien tuotteiden aloitteen, jonka perusteella EU:n ekosuunnitteludirektiivi päivitetään. Tuotteet on jatkossa suunniteltava siten, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja. 

Lisäksi niiden korjauksen ja kierrätyksen on oltava mahdollisimman helppoa ja niiden käyttöiän on oltava mahdollisimman pitkä. Päivittyvän direktiivin suurin muutos on digitaalinen tuotepassi, joka ulotetaan tulevaisuudessa kattamaan lähes kaikki fyysiset tuotteet. 

Ensimmäisessä vaiheessa digitaalinen tuotepassi tulee voimaan akuille ja paristoille, elektroniikalle, ajoneuvoille ja tekstiileille alojen aiheuttaman suuren ympäristökuorman takia.  

Kysymyksiä

  1. Kuinka yrityksesi on varautunut toimialakohtaiseen muutokseen?
  2. Näkyykö ekosuunnitteludirektiivi toiminnassasi jollain tapaa?
  3. Tiedätkö yritykssi hiilijalanjäljen?
  4. Oletko tutustunut alasi tiekarttaan?

Toimialakohtaiset tiekartat opastavat vähähiilisyyteen

Toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla vuonna 2020. Tiekartoissa on esitelty kullekin toimialalle kehityksen vaiheet, jossa vähähiilisyystrategiaa toteutetaan. Tiekartat on koottu työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalveluun. Tuotteiden ekosuunnittelu- ja energianmerkintävaatimuksiin liittyvistä asetuksista löytyy ajantasaista tietoa Energiaviraston ylläpitämästä ekosuunnittelupalvelusta. 

Eksytkö sääntelyviidakkoon?

Ota yhteyttä ja anna meidän opastaa sinut kestävään kehitykseen liittyvän sääntelyviidakon lävitse.
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu