Kiertotalousakatemian logo

Ympäristövaikutusten laskeminen

Yritysten toiminnalla on paljon erilaisia vaikutuksia ympäristöön. Viime vuosikymmenen aikana erityisesti yrityksen toiminnan, tuotteen ja palvelun ilmastovaikutukset eli hiilijalanjäljet ovat nousseet keskiöön, mutta myös toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin ovat mukana keskustelussa. Ilmastovaikutusten laskentaan on olemassa useita erilaisia menetelmiä.  Tutustu menetelmiin alapuolella olevista linkeistä.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki mittaa yrityksen toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta. Se auttaa kiinnittämään huomion merkityksellisiin asioihin ja kohdistamaan toimenpiteet. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia päästäjä syntyy tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana. Laskennassa kaikki ilmastopäästöt muunnetaan kasvihuonekaasuvaikutustaan vastaavaksi hiilidioksidimääräksi ja tulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv). Se on yleisesti käytössä oleva kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta. Laskenta tuottaa tietoa siitä, miten paljon ja missä toiminnoissa yrityksessä syntyy päästöjä. Hiilijalanjäljen laskentaa varten on laskureita ja standardeja. Suomessa yleisimmin käytettyjä ovat GHG-protokolla ja ISO-standardi.  

ISO 14001 määrittelee hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät periaatteet, vaatimukset ja ohjeet. Laskennassa huomioidaan tuotteen koko elinkaari. Standardi perustuu kahteen elinkaarilaskentastandardiin (SFS-EN ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14044). ISO-standardien avulla tehtynä ja todennettuna ilmastovaikutusten laskenta on uskottavaa, johdonmukaista ja läpinäkyvää. Laskenta ei huomioi tuotteen sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia.

GHG Protokollalla hiilijalanjälkilaskenta voidaan suorittaa kolmella eri tasolla tai vaikutusalueella, jotka ovat:  

  • Vaikutusalue 1: Laskentaan sisältyvät vain yrityksen suorat, itse aiheutetut, päästöt.  
  • Vaikutusalue 2: Laskentaan sisältyy myös epäsuoria päästöjä, kuten ostetun energian tuotantoon liittyvät päästöt.
  • Vaikutusalue 3: Laskentaan sisältyy myös epäsuoria päästöjä, kuten työntekijöiden työssäkäyntimatkat ja yrityksen käyttämät logistiikkapalvelut.

Mitä hyötyä on hiilijalanjäljen laskennasta?

Yrityksen kannattaa tehdä pitkän tähtäimen päästövähennyssuunnitelma, jonka toteutumista se seuraa. Tieteeseen perustuvaan päästövähennyssuunnitelmaan sitoutuneet yritykset ovat raportoineet kannattavuuden, sijoittajien luottamuksen, innovaatiokyvyn ja brändin vahvistumisesta, sekä sääntelyyn liittyvien epävarmuuksien vähenemisestä. 

Kysymyksiä

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Oletko tietoinen yrityksesi hiilijalanjäljen suuruudesta? 
  2. Tiedätkö, miten yrityksesi voisi pienentää hiilijalanjälkeä?
  3.  Onko käsite hiilikädenjälki sinulle tuttu?  
  4. Tiedätkö, mistä saat tukea hiilijalanjäljen laskentaan?  

Päästö-
kompensaatiot

 Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan, joka selkeyttää hiilimarkkinoiden pelisääntöjä eri toimijoiden kesken ja vähentää harhaanjohtavaa markkinointia eli nk. viherpesua. Opas painottaa ilmastoväittämien selkeyttä, yksiselitteisyyttä sekä todenperäisyyttä ja sen tarkistettavuutta. 

Tutustu oppaaseen

Energiantuottajien päästölaskuri 

Kaukolämmön tuottajien edunvalvontajärjestö Paikallisvoima ry on kehittänyt energiantuotannon päästölaskurin, jonka yritys voi liittää verkkosivuilleen. Laskuri sisältää keskeiset oman tuotannon päästöt, ja ne lasketaan yleisesti käytetyn GHG-protokollan mukaisesti. Laskuria käyttävät jo monet energiaa tuottavat laitokset Suomessa. Laskuri antaa vertailtavaa ja informatiivista tietoa energiantuotannon aiheuttamista päästöistä Suomessa.  

Laskuriin

Kiertotalouden mittaaminen - Circulytics

Ellen MacArthur Foundation -säätiön kehittämä kiertotalouden mittaamistyökalu auttaa yrityksiä siirtymään kiertotalouteen. Työkalu auttaa yritystä tunnistamaan oman toimintansa luonteen suhteessa kiertotalouteen sekä kartoittamaan kiertotaloussiirtymän liiketoimintaan liittyviä potentiaaleja. Työkalu tuottaa laskennallisen arvon, joka kuvaa yrityksen kiertotaloustasoa. Rekisteröitymisen vaativa Circulytics soveltuu niin materiaaleja hyödyntäville kuin palvelualan yrityksillekin. Työkalu on englanninkielinen. 

Lisätietoa

Hiilikädenjälki 

Hiilikädenjälki kuvaa positiivisia ilmastovaikutuksia tuotteen tai palvelun käyttäjälle. Hiilikädenjälki ei kerro päästöjen määrää, vaan miten paljon päästöjä voi säästää perustasoon verrattuna. Asiakas voi valita tuotteen tai palvelun ilmoitetun hiilikädenjäljen perusteella. Hiilikädenjäljen laskemiseksi tulee määritellä avoimesti perustaso, johon tuotetta tai palvelua verrataan sekä tehdä hiilijalanjälkilaskenta ja/tai elinkaariarviointi.  Hiilikädenjälki voidaan ilmoittaa esimerkiksi säästyneinä päästöinä, kun valitaan kierrätysmateriaaleista valmistettu tuote vastaavaan neitseellisistä materiaaleista tuotettuun verrattuna.  

Tutustu oppaaseen

Kiertotaloussiirtymän itsearviointi työkalu - Circular Transition Indicators 

Circular Transition Indicators -työkalun (CTI) avulla voi arvioida kiertotalouden toteutumista koko yrityksen, tietyn liiketoiminnon tai tuoteryhmän tasolla. Toimintaa tarkastellaan prosessien tai materiaalien osalta. Työkalu auttaa yritystä ymmärtämään materiaalien kulutustaan sekä tunnistamaan materiaalien kiertotalousmahdollisuuksia. Työkalu painottuu materiaalivirtoihin, eikä se tue yrityksen laajempaa ilmasto- tai kestävyystyötä.   

Työkaluun

Y-HIILARI - hiilijalanjälkilaskuri

Työkalun käyttöä varten tulee koota tiedot yrityksen koko vuoden energiankulutuksesta. Laskenta perustuu standardoituun GHG-protokollan mukaiseen kasvihuonekaasujen päästölaskentaan. Y-Hiilari on mekaniikaltaan yksinkertainen, ja sen käyttäminen on mahdollista ilman ulkopuolista apua. Työkalun formaatti on Excel-taulukko, johon käyttäjä syöttää yrityksensä tiedot.

Climpactor

Climpactor on Teknologiateollisuus ry:n kehittämä työkalu ilmaston ja yhteiskunnallisen vaikutuksen arvioimiseen. Työkalu ei sellaisenaan sovellu vastuullisuusraportointiin, mutta sen avulla voi arvioida hiilijalanjäljen lisäksi useita erilaisia kädenjälkivaikutuksia, kuten esimerkiksi hiilikädenjälkeä, kiertotaloutta, työllisyyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa, terveyttä ja turvallisuutta sekä osaamista ja innovaatioita.

Tutustu
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu