Kiertotalousakatemian logo

Tietosuojaseloste

Koska tulevaisuus on kiertoa

Rekisterinpitäjä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 

y-tunnus 2029188-8  

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki  

Yhteyshenkilöt

Martti Asikainen

martti.asikainen@haaga-helia.fi

Tietosuojavastaava: 

tietosuojavastaava@haaga-helia.fi 

puh. +358 29 447 1222 

1. Kuvaus henkilötietojen käsittelytoimista

Kiertotalousakatemian verkkosivulla vieraileva asiakas voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivujen kautta. Tiedot tallentuvat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sähköpostipalvelimelle kiertotalousakatemia@haaga-helia.fi sähköpostitilille. Asiakkaan suostumuksella ja annettujen tietojen perusteella yhteydenottopyyntö välitetään eteenpäin jollekin kiertotalousakatemiaverkoston toimijalle. 

1.1. Henkilötietoryhmät

Luettelo käsittelytoimien kohteena olevista henkilötietoryhmistä: 

 • Etunimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero 

1.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kiertotalousakatemiaverkoston tarjoamien palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse, sekä luovuttaa tietoja asiakkaan suostumuksesta kiertotalousakatemiaverkoston jäsenille. 

1.3. Käsittelyperuste

Käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. 

1.4. Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Kiertotalousakatemian verkkosivujen kautta vastaanotettu yhteydenottopyyntö ja sen mukana rekisteröidyn antamat henkilötiedot voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa kiertotalousakatemiaverkoston jäsenorganisaatiolle.

1.5. Henkilötietojen siirrot EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

1.6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista henkilötietoryhmittäin suhteessa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakiin, viranomaisehtoihin tai sopimukseen perustuvan säilytysajan mukaisesti.  

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.  

1.6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.  

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. 

 

2. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. 
 • Oikeus peruuttaa käsittelytoimien oikeusperusteena oleva suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettujen käsittelytoimien lainmukaisuuteen. 
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada käsittelytoimien tarkoituksiin nähden puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että 
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 
 • rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten 
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 
 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden, 
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai 
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 
 • Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely suoritetaan automaattisesti. 
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (ohjeita tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa tietosuoja.fi). 

 

Rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt toimitetaan rekisterinpitäjälle ensisijaisesti Haaga-Helian verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (www.haaga-helia.fi/tietosuoja). 

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu